Tìm a biết: 56 : a -82 : 25 = 159 : 150 + 583 : 50 Vậy a =..

Tìm a biết: 56 : a -82 : 25 = 159 : 150 + 583 : 50 Vậy a =..Viết một bình luận

Câu hỏi mới