tìm x biết (1/4+x):5/7=4/9 (x-1/3):5/6=13/15 so sánh 38,35……..38,53 19,10………19.1 4/3……1 và 1/3 7/2….3,51 hai

tìm x biết
(1/4+x):5/7=4/9
(x-1/3):5/6=13/15
so sánh
38,35……..38,53
19,10………19.1
4/3……1 và 1/3
7/2….3,51
hai số có tổng là 145.Bít số bé hơn1/3 số lón hơn 29 đơn vị .Tìm 2 số đó
2
có 3 thg đựng dầu thùng thứ 1 cs 10,5 l thùng thứ 2 có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l số lít dầu thưa ba bằng trung bình cộng số lít dầu trong 2 thùng đầu .Hỏi cả ba thùng có …..lít dầu
nhanh+đúng=5 seoViết một bình luận

Câu hỏi mới