Tìm x biết: 10 + 11 + 12 + 13 + … + x = 5106.

Tìm x biết: 10 + 11 + 12 + 13 + … + x = 5106.Viết một bình luận

Câu hỏi mới