Tìm x, biết : a) 6,2 x X = 21,59 + 9,41 b) 1,05 : X = 74,6 – 32,6 Xong tick choo

Tìm x, biết :
a) 6,2 x X = 21,59 + 9,41
b) 1,05 : X = 74,6 – 32,6
Xong tick choo

2 bình luận về “Tìm x, biết : a) 6,2 x X = 21,59 + 9,41 b) 1,05 : X = 74,6 – 32,6 Xong tick choo”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) 6,2 xx x = 21,59 + 9,41  
    6,2 xx x  = 31  
    x = 31 : 6,2  
    x = 5    
    b) 1,05 : x = 74,6 – 32,6  
    1,05  : x = 42  
    x = 42 : 1,05  
    x = 40   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới