tìm các số tự nhiên a,b,c ssao cho: (a+b).(b+c).(a+c)+1 = 2007.2008 ai làm đúng cho 10 đ

tìm các số tự nhiên a,b,c ssao cho:
(a+b).(b+c).(a+c)+1 = 2007.2008 ai làm đúng cho 10 đViết một bình luận

Câu hỏi mới