tìm hai số có tổng bằng 0,6 và thương của hai số đó cũng bằng 0,6

tìm hai số có tổng bằng 0,6 và thương của hai số đó cũng bằng 0,6

2 bình luận về “tìm hai số có tổng bằng 0,6 và thương của hai số đó cũng bằng 0,6”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 0,6 = 3/5
  Ta có sơ đồ:
  Số lớn: |—|—|—|—|—|
  Số bé:  |—|—|—|
  Ngoặc tổng: 0,6
  Tổng số phần bằng nhau là:
      3 + 5 = 8(phần)
  Số bé là:
     0,6 : 8 xx 5 = 0,375
  Số bé là:
     0,6 – 0,375 = 0,225

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 0,6=6/10=3/5
  Ta có sơ đồ:
  Số lớn: |—–|—–|—–|—–|—–|
  Số bé:  |—–|—–|—–| Tổng: 0,6
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  5+3=8(phần)
  Số lớn là:
  0,6:8xx5=0,375
  Số bé là:
  0,6-0,375=0,225
  Đáp số: Số lớn: 0,375; Số bé: 0,225

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới