Tìm hai STP. Biết tổng của chúng là 0,75 và thương của chúng là 0,25

Tìm hai STP. Biết tổng của chúng là 0,75 và thương của chúng là 0,25Viết một bình luận

Câu hỏi mới