Tìm một số biết 30 % của nó là 150 A. 500 B. 700 C. 300

Tìm một số biết 30 % của nó là 150
A. 500
B. 700
C. 300Viết một bình luận

Câu hỏi mới