Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu viết số đó theo thứ tự đảo ngược thì sẽ được số mới hơn số đã cho 72 đơn vị

Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu viết số đó theo thứ tự đảo ngược thì sẽ được số mới hơn số đã cho 72 đơn vị
Viết một bình luận