Tìm một số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với một nửa của nó thì được số mới và số mới cộng với một nửa số mới thì được 1800.

Tìm một số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với một nửa của nó thì được số mới và số mới cộng với một nửa số mới thì được 1800. Trả lời: Số đó là ..

1 bình luận về “Tìm một số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với một nửa của nó thì được số mới và số mới cộng với một nửa số mới thì được 1800.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới