Tìm một số tự nhiên sao cho khi biết lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 thì ta được số dư là 100 Cứu tui với nha :(((

Tìm một số tự nhiên sao cho khi biết lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 thì ta được số dư là 100
Cứu tui với nha :(((

2 bình luận về “Tìm một số tự nhiên sao cho khi biết lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 thì ta được số dư là 100 Cứu tui với nha :(((”

 1. Giả sử số đó có 51 phần bằng nhau.
  Vậy số nhỏ chiểm 3 phần bằng nhau và số lớn chiếm 17 phần bằng nhau.
  →Số dư của số lớn khi chia cho số nhỏ ứng với 2 phần bằng nhau. ( vì 17 chia 3 dư 2)
  Vậy 1 phần bằng nhau ứng với :
       100:2 = 50
  ⇒ Số cần tìm là :
       50 × 51 = 2550

  ____________________________________________________________________________________

  Hoặc ta có thể làm như sau :

  Ta thấy : 3  × 17 = 51
  Giả sử số tự nhiên cần tìm được chia ra thành 51 phần bằng nhau.
  Khi ấy $\frac{1}{3}$ số đó là
    51 : 3 = 17 (phần)
  $\frac{1}{17}$ số đó là :
    51 : 17 = 3 (phần)
  Vì 17 : 3 = 5 (dư 2)
  → 2 phần của số đó có giá trị là 100
  ⇒Số đó là :
     100 : 2 × 51 = 2550 

  $@Ptt212$

   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn tham khảo :
   Ta có 
  3xx17=51
  Ta giả sử số tự nhiên cần tìm được chia ra thành 51 phần bằng nhau
  Khi ấy 1/3 số đó là :
  51 : 3 = 17 (phần) 
  1/17 số đó là :
  51 :17 = 3 (phần).
  Vì 17 : 3 = 5 (dư 2) nên 2 phần của số đó có giá trị là 100 suy ra số đó là : 
  100 : 2 xx 51 = 2550

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới