Tìm số nhỏ nhất gấp 7 lần tổng các chữ số của nó?

Tìm số nhỏ nhất gấp 7 lần tổng các chữ số của nó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới