tìm số X sao cho 4,9 x X = 6,2 x 9,8

tìm số X sao cho 4,9 x X = 6,2 x 9,8

2 bình luận về “tìm số X sao cho 4,9 x X = 6,2 x 9,8”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4,9 x X = 6,2 x 9,8
   4,9 x X = 60,76
           X = 60,76 : 4,9
           X = 12,4
  Vậy x = 12,4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới