tìm số tự có 2 số biết rằng nếu viết thêm số 4 vào bên trái số đó ta được só mới gấp 9 lần số đã cho

tìm số tự có 2 số biết rằng nếu viết thêm số 4 vào bên trái số đó ta được só mới gấp 9 lần số đã choViết một bình luận

Câu hỏi mới