tìm số tự nhiên a 5/3<10/a<5/2

tìm số tự nhiên a 5/3<10/a<5/2

2 bình luận về “tìm số tự nhiên a 5/3<10/a<5/2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{5}{3}$ < $\frac{10}{6}$$<$ $\frac{10}{a}$ $<$ $\frac{15}{6}$ $<$   < $\frac{5}{2}$ 
  ta quy đồng:$\frac{5}{3}$ và $\frac{5}{2}$ =$\frac{5×2}{3×2}$ và $\frac{5×3}{2×3}$ 
  $=$$\frac{10}{6}$ và $\frac{15}{6}$ 
  $⇒$ $\frac{10}{6}$ $<$ $\frac{10}{5}$ $<$ $\frac{15}{6}$ 
  $⇒a=5$

  Trả lời
 2.     5/3 < 10/a < 5/2
  = 10/6 < 10/a < 10/4
    Vậy a = 5
  = 10/6 < 10/5 < 10/4
  = 5/3 < 10/5 < 5/2
  __________________________
  Trong hai phân số có cùng tử số:
  + Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.
  + Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.
  + Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

  Trả lời

Viết một bình luận