tìm số tự nhiên lớn nhất được viết bởi các chữ số khác nhau và tích các chữ số của nó bằng 90 ?

tìm số tự nhiên lớn nhất được viết bởi các chữ số khác nhau và tích các chữ số của nó bằng 90 ?

1 bình luận về “tìm số tự nhiên lớn nhất được viết bởi các chữ số khác nhau và tích các chữ số của nó bằng 90 ?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới