Tính 4/2×4 + 4/4×6+ 4/6×8 +………+ 4/98×100

Tính
4/2×4 + 4/4×6+ 4/6×8 +………+ 4/98×100Viết một bình luận