Tính: a. (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) x 5 b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5 c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4 d.

Tính:
a. (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) x 5
b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5
c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4
d. 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây : 4
giúp nhanh ik ạ .. ai nhanh em cho ctrlhn . ai nhanh nhất mới đc nha /..

2 bình luận về “Tính: a. (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) x 5 b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5 c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4 d.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. ( 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút ) x 5   = 7 giờ 35 phút x 5
                                                                       =  37 giờ 55 phút 
  b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5         =4 giờ 20 phút + 15 giờ 75 phút
                                                                        =19 giờ 95 phút
  c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4     = 13 giờ 52 giây : 4
                                                                        =3 phút 28 giây
  d. 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây : 4       = 6 phút 20 giây +1 phút 53 giây
                                                                         = 7 phút 73 giây

  Trả lời
 2. a) (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) × 5
      = 7 giờ 35 phút × 5
      = 35 giờ 175 phút  (175 phút = 2 giờ 55 phút)
      = 37 giờ 55 phút    hay 1 ngày 13 giờ 55 phút 
  b) 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút × 5
     = 4 giờ 20 phút + 15 giờ 75 phút
     = 19 giờ 95 phút  (95 phút = 1 giờ 35 phút)
     = 20 giờ 35 phút
  c) (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4
      = 13 phút 52 giây : 4
      = 3 phút 28 giây
  d) 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây  : 4
      = 6 phút 20 giây + 1 phút 53 giây
      = 7 phút 73 giây  (73 giây = 1 phút 13 giây)
      = 8 phút 13 giây 
  mong ctrlhn ạ 

  Trả lời

Viết một bình luận