Tính bằng cách hợp lí nhất : 1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8

Tính bằng cách hợp lí nhất :
1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8
Viết một bình luận