Tính bằng cách thuận tiện: 1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/14 + 1/15 + 1/18 + 1/22 + 1/24 + 1/28 + 1/33 :(

Tính bằng cách thuận tiện:
1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/14 + 1/15 + 1/18 + 1/22 + 1/24 + 1/28 + 1/33 🙁Viết một bình luận

Câu hỏi mới