Tính bằng cách thuận tiện: 3,78 x (200 – 68) – 3,78 x (100 – 68) / 1,5 + 1,8 + 2,1 + … + 4,5 + 4,8

Tính bằng cách thuận tiện:
3,78 x (200 – 68) – 3,78 x (100 – 68) / 1,5 + 1,8 + 2,1 + … + 4,5 + 4,8Viết một bình luận

Câu hỏi mới