Tính bằng cách thuận tiện: (42,8×6,9-154,56):34,5

Tính bằng cách thuận tiện: (42,8×6,9-154,56):34,5

1 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện: (42,8×6,9-154,56):34,5”

 1. Giải đáp:
   4,08
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 42,8 $\times$ 6,9 – 154,56 ) : 34,5
  = ( 42,8 $\times$ 6,9 – 22,4 $\times$ 6,9 ) : 34,5
  = [ 6,9 $\times$ ( 42,8 – 22,4 ) ] : 34,5
  = ( 6,9 $\times$ 20,4 ) : 34,5
  = 140,76 : 34,5
  = 4,08
                                – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời

Viết một bình luận