tính bằng cách thuận tiện 5,45 x 4,315 + 4,315 x4,55 202,2 x 46 + 53 x202,2 + 202,2

tính bằng cách thuận tiện
5,45 x 4,315 + 4,315 x4,55
202,2 x 46 + 53 x202,2 + 202,2

2 bình luận về “tính bằng cách thuận tiện 5,45 x 4,315 + 4,315 x4,55 202,2 x 46 + 53 x202,2 + 202,2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,45xx4,315 + 4,315xx4,55
  =4,315xx(5,45+4,55)
  =4,315xx10
  =43,15
  ____________________________________
  202,2xx46 + 53xx202,2 + 202,2
  =202,2xx(46+53+1)
  =202,2xx100
  =20220
  $\textit{#mle đz}$
  Chúc bn học tốt!

  Trả lời
 2.   5,45 x 4,315 + 4,315 x 4,55
    = 4,315 x (5,45 + 4,55)
    = 4,315 x 10
    = 43,15
    202,2 x 46 + 53 x 202,2 + 202,2
    = 202,2 x 46 + 53 x202,2 + 202,2 x 1
    = 202,2 x (46 + 53 + 1)
    = 202,2 x 100
    = 20220
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới