tính bằng cách thuận tiện 75,42 + 75,42 x 25 + 75,42 x 74

tính bằng cách thuận tiện
75,42 + 75,42 x 25 + 75,42 x 74

2 bình luận về “tính bằng cách thuận tiện 75,42 + 75,42 x 25 + 75,42 x 74”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  75,42 xx 75,42 + 25 + 75,42 xx 74  
    = 75,42 xx (1+25+74)  
    = 75,42 xx 100  
    = 7542   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới