Tính bằng cách thuận tiện A)2008+2010+2011+2012 B)17,75+4,64+7,36+2,25 C)7/9+2/3+2/9+1

Tính bằng cách thuận tiện
A)2008+2010+2011+2012
B)17,75+4,64+7,36+2,25
C)7/9+2/3+2/9+1

2 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện A)2008+2010+2011+2012 B)17,75+4,64+7,36+2,25 C)7/9+2/3+2/9+1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A/2008+2010+2011+2012=<2008+2012>+2011+2010
                                              = 4020+4011=8031
  B/17,75+4,64+7,36+2,25=<17,75+2,25>+<4,64+7,36>
                                          =20+12=32
  C/7/9+2/3+2/9+1= <7/9+2/9>+1+2/3
                               =1+1+2/3
                               =2+2/3=8/3
  chúc bạn học tốt  

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) 2008 + 2010 + 2011 + 2012
  = (2008 +2012) + (2010+2011)
  = 4020 + 4021
  = 8041
  $\\$
  b) 17,75 + 4,64 + 7,36 + 2,25
  = (17,75 + 2,25) + (4,64 + 7,36)
  = 20 + 12
  = 32
  $\\$
  c) 7/9 + 2/3 + 2/9 +1
  = (7/9 + 2/9) + (2/3 + 1)
  = 1 + 5/3
  = 8/3
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận