tính bằng cách thuận tiện nhất 0,9:0,25+1,05:0,25

tính bằng cách thuận tiện nhất
0,9:0,25+1,05:0,25Viết một bình luận