Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1,1+2,2+3,3+…..+18,7+19,8

Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1,1+2,2+3,3+…..+18,7+19,8Viết một bình luận

Câu hỏi mới