tính bằng cách thuận tiện nhất: 12+50×12+45×12+5=?

tính bằng cách thuận tiện nhất: 12+50×12+45×12+5=?Viết một bình luận

Câu hỏi mới