Tính bằng cách thuận tiện nhất 16,7 × 9,55 – 9,55 × 2,2 – 4,5 × 9,55

Tính bằng cách thuận tiện nhất
16,7 × 9,55 – 9,55 × 2,2 – 4,5 × 9,55Viết một bình luận

Câu hỏi mới