Tính bằng cách thuận tiện nhất 2,5 x 4 + 20 – 5 x 2,5 + 7,5

Tính bằng cách thuận tiện nhất
2,5 x 4 + 20 – 5 x 2,5 + 7,5Viết một bình luận

Câu hỏi mới