Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,85:0,2+5,85:0,5+5,85×3

Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,85:0,2+5,85:0,5+5,85×3

2 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,85:0,2+5,85:0,5+5,85×3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,85 : 0,2 + 5,85 : 0,5 + 5,85 xx 3
  = 5,85 : 2/10 + 5,85 : 5/10 + 5,85  $\times$ 3
  = 5,85 xx 10/2 + 5,85 x 10/5 + 5,85 xx 3
  = 5,85 xx 5 + 5,85 x 2 + 5,85 xx 3
  = 5,85 xx ( 5+2+3)
  = 5,85 xx 10
  = 58,5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới