Tính bằng cách thuận tiện nhất: b) 22,56 – 7,59-8,41 c) 53,48 – 19,84 – 22,16

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
b) 22,56 – 7,59-8,41 c) 53,48 – 19,84 – 22,16Viết một bình luận

Câu hỏi mới