Tính bằng cách thuận tiện nhất: b) 35,7 : 0,125 + 35,7 x 92 c) 1,92 x 104 – 1,92 : 0,25 d) 13,4 : 0,5 + 13,4 : 0,125

Tính bằng cách thuận tiện nhất: b) 35,7 : 0,125 + 35,7 x 92 c) 1,92 x 104 – 1,92 : 0,25 d) 13,4 : 0,5 + 13,4 : 0,125

2 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện nhất: b) 35,7 : 0,125 + 35,7 x 92 c) 1,92 x 104 – 1,92 : 0,25 d) 13,4 : 0,5 + 13,4 : 0,125”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b) 35,7 : 0,125 + 35,7 xx 92
  = 35,7 : 125/1000 + 35,7 xx 92
  = 35,7 xx 1000/125 + 35,7 xx 92
  = 35,7 xx 8 + 35,7 xx 92
  = 35,7 xx ( 8 + 92 )
  = 35,7 xx 100
  = 3570
  Vậy 35,7 : 0,125 + 35,7 xx 92 = 3570
  c) 1,92 xx 104 – 1,92 : 0,25
  = 1,92 xx 104 – 1,92 : 25/100
  = 1,92 xx 104 – 1,92 xx 100/25
  = 1,92 xx 104 – 1,92 xx 4
  = 1,92 xx ( 104 – 4 )
  = 1,92 xx 100
  = 192
  Vậy 1,92 xx 104 – 1,92 : 0,25 = 192
  d) 13,4 : 0,5 + 13,4 : 0,125
  = 13,4 : 5/10 + 13,4 : 125/1000
  = 13,4 xx 10/5 + 13,4 xx 1000/125
  = 13,4 xx 2 + 13,4 xx 8
  = 13,4 xx ( 2 + 8 )
  =13,4 xx 10
  = 134
  Vậy 13,4 : 0,5 + 13,4 : 0,125 = 134

  Trả lời
 2. b) 35,7:0,125+35,7xx92
  = 35,7xx8+35,7xx92
  = 35,7xx(92+8)
  = 35,7xx100
  = 3570
  c) 1,92xx104-1,92:0,25
  = 1,92xx104-1,92xx4
  = 1,92xx(104-4)
  = 1,92xx100
  = 192
  d) 13,4:0,5+13,4:0,125
  = 13,4xx2+13,4xx8
  = 13,4xx(8+2)
  = 13,4xx10
  = 134

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới