tính bằng cách thuật tiện nhất 1,75 : 0,125 + 1,75 : 0,25 – 1,75 x 2

tính bằng cách thuật tiện nhất
1,75 : 0,125 + 1,75 : 0,25 – 1,75 x 2Viết một bình luận

Câu hỏi mới