Tính diện tích Hình thang có Đ Bé=18dm và=nửa đáy lớn.Chiều cao ít hơn đáy lớn 4m2

Tính diện tích Hình thang có Đ Bé=18dm và=nửa đáy lớn.Chiều cao ít hơn đáy lớn 4m2Viết một bình luận

Câu hỏi mới