Tính giá trị biểu thức 64-(1,7+2,5):25

Tính giá trị biểu thức
64-(1,7+2,5):25Viết một bình luận

Câu hỏi mới