Tính giá trị biểu thức 7,2 x 2 x 12 + 3,6 x 4 x 67 + 14,4 x 21 =…………….. =…………….. =……………..

Tính giá trị biểu thức
7,2 x 2 x 12 + 3,6 x 4 x 67 + 14,4 x 21
=……………..
=……………..
=……………..

2 bình luận về “Tính giá trị biểu thức 7,2 x 2 x 12 + 3,6 x 4 x 67 + 14,4 x 21 =…………….. =…………….. =……………..”

 1. Giải đáp:
   1440
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   7,2*2*12+3,6*4*67+14,4*21
   =14,4*12+14,4*67+14,4*21
   =14,4[12+67+21]
   =14,4*100
   =1440

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới