Tính giá trị biểu thức: a, 3,6:20×15 b, 3 phần 2 chia 1 phần 4 trừ 1 phần 2 nhân 2 phần 3

Tính giá trị biểu thức:
a, 3,6:20×15
b, 3 phần 2 chia 1 phần 4 trừ 1 phần 2 nhân 2 phần 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới