Tính nhanh: 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + …. + 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10

Tính nhanh:
0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + …. + 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10
Viết một bình luận