tính nhanh: 0,75×0,042×1,8 / 4,2×2,7×0,25

tính nhanh: 0,75×0,042×1,8 / 4,2×2,7×0,25Viết một bình luận