Tính nhanh 12,5 : 0,25 + 12,5 : 0,2 +12,5 – 12,5 : 0,1

Tính nhanh
12,5 : 0,25 + 12,5 : 0,2 +12,5 – 12,5 : 0,1

2 bình luận về “Tính nhanh 12,5 : 0,25 + 12,5 : 0,2 +12,5 – 12,5 : 0,1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   12,5 : 0,25 + 12,5 : 0,2 + 12,5 – 12,5 : 0,1
  = 12,5 : 1/4 + 12,5 : 1/5 + 12,5 – 12,5 : 1/10
  = 12,5 × 4 + 12,5 ×5 + 12,5 – 12,5 × 10
  = 12,5 × (4+5+1-10)
  = 12,5 × 0
  = 0

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  12,5 : 0,25 + 12,5 : 0,2 +12,5 – 12,5 : 0,1
  =12,5 xx 4 + 12,5xx5 +12,5 xx 1 – 12,5 xx 10
  =12,5:(4+5+1-10)
  =12,5:0
  =0
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới