Tính nhanh : 2+4+6+… +241748

Tính nhanh :
2+4+6+… +241748

2 bình luận về “Tính nhanh : 2+4+6+… +241748”

 1. Đặt S = 2+4+6+… +241748
  Số số hạng là: ( 241748 – 2 ) : 2 + 1 = 120874
  Tổng S là: S = ( 241748 + 2 ) x 120874 : 2 = 120875 x 120874
  Vậy S = 120875 x 120874
  cuyu

  Trả lời
 2. Từ 2 đến 241 748 có số số hạng là:
  (241 748-2):2+1=120 874(số)
  Giá trị biểu thức là:
  (241 748+2)xx120 874:2= 1 461 064 4750

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới