tính nhanh a) `0,5 xx 0,4 xx 3,6 xx 2,5 xx 20`

tính nhanh
a) `0,5 xx 0,4 xx 3,6 xx 2,5 xx 20`

2 bình luận về “tính nhanh a) `0,5 xx 0,4 xx 3,6 xx 2,5 xx 20`”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới