⭐ Tính nhanh a, 122×4,7+5,3×123 b,(1+2+3+4+5+….+100)×(198-99×2) c, 145×37+145×63 d, 7,8×0,35+0,35×2,1+0,35×0,1 Huhu em

⭐ Tính nhanh
a, 122×4,7+5,3×123
b,(1+2+3+4+5+….+100)×(198-99×2)
c, 145×37+145×63
d, 7,8×0,35+0,35×2,1+0,35×0,1
Huhu em đang gấp aViết một bình luận

Câu hỏi mới