Tính nhanh A, 24×14,2+73×14,2+42,6

Tính nhanh
A, 24×14,2+73×14,2+42,6Viết một bình luận

Câu hỏi mới