tính thuận tiện 12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút

tính thuận tiện
12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút

2 bình luận về “tính thuận tiện 12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  12 giờ 27 phút – 4 giờ 19 phút – 6 giờ 8 phút 
  =(12 giờ 27 phút – 6 giờ 8 phút) – 4 giờ 19 phút 
  =6 giờ 19 phút – 4 giờ 19 phút 
  =2 giờ 
  \color{blue}{\text{Táo Babyy}}
   

  Trả lời

Viết một bình luận