+TÓM TẮT MỘT MẢNH ĐẤT HCN DÀI 24M , RỘNG 15M . NGƯỜI TA DÀNH 25% DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ , DIỆN TÍCH CÒN LẠI ĐỂ TRỒNG H

+TÓM TẮT
MỘT MẢNH ĐẤT HCN DÀI 24M , RỘNG 15M . NGƯỜI TA DÀNH 25% DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ , DIỆN TÍCH CÒN LẠI ĐỂ TRỒNG HOA . TÍNH DIỆN TÍCH TRỒNG HOA

2 bình luận về “+TÓM TẮT MỘT MẢNH ĐẤT HCN DÀI 24M , RỘNG 15M . NGƯỜI TA DÀNH 25% DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ , DIỆN TÍCH CÒN LẠI ĐỂ TRỒNG H”

 1. Giải đáp: 270m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh đất đó là:
  24×15=360(m)
  Diện tích mảnh đất làm nhà là :
  360 : 100 x 25= 90(m)
  Diện tích trồng hoa là:
  360 – 90 = 270(m)
  ĐS: 270 m
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
  24xx15=360 (m^2)
  Diện tích mảnh đất làm nhà là :
  360:100xx25=90 (m^2)
  Diện tích trồng hoa là :
  360 – 90 = 270(m^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới