trên một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 90m đáy bé bằng 80 phần trăm đáy lớn chiều cao bằng 60 phần trăm dáy lớn ngừa ta đà

trên một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 90m đáy bé bằng 80 phần trăm đáy lớn chiều cao bằng 60 phần trăm dáy lớn ngừa ta đào 1cais giếng đường kính 2m phần đất còn lại để trồng rau biết mỗi m vuông thu hoạch được 3 kg hỏi phần đất còn lại thu hoạch được số kg rauViết một bình luận