Viết các sác số đo sau dưới dạng có đơn vị a) đề-xi-mét khối 24,72 m3 ; 5dm3 224cm3 ; 13,5m3 b)xăng- ti -mét khối 11,33

Viết các sác số đo sau dưới dạng có đơn vị
a) đề-xi-mét khối
24,72 m3 ; 5dm3 224cm3 ; 13,5m3
b)xăng- ti -mét khối
11,33 dm3 ; 0,12 dm3 ; 1/5m3
Viết một bình luận