Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1,5 ngày = … ngày … giờ 3,25 năm = … năm … tháng 2,5 phút = … phút … giây 3,35 gi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1,5 ngày = … ngày … giờ
3,25 năm = … năm … tháng
2,5 phút = … phút … giây
3,35 giờ = … giờ … phút
2 giờ 10 phút = … giờ

2 bình luận về “Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1,5 ngày = … ngày … giờ 3,25 năm = … năm … tháng 2,5 phút = … phút … giây 3,35 gi”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,5 ngày = 1 ngày 0,5 giờ $\times$ 24 = 1 ngày 12 giờ
  – 1 ngày = 24 giờ
  3,25 năm = 3 năm 0,25 tháng $\times$ 12 = 3 năm 3 tháng
  – 1 năm = 12 tháng
  2,5 phút = 2 phút 0,5 giây $\times$ 60 = 2 phút 30 giây
  – 1 phút = 60 giây
  3,35 giờ = 3 giờ 0,35 phút $\times$ 60 = 3 giờ 21 phút
  – 1 giờ = 60 phút
  2 giờ 10 phút = 2 + 10 : 60 = 2 + 1/6 = 12/6 + 1/6 =  13/6 giờ
  – 1 giờ = 60 phút
             
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,5 ngày = 1 ngày 12 giờ
  3,25 năm = 3 năm 3 tháng
  2,5 phút = 2 phút 30 giây
  3,35 giờ = 3 giờ 21 phút
  2 giờ 10 phút = 13/6 giờ
  Ta có :
  1 ngày = 24 giờ
  1 giờ = 60 phút
  1 phút = 60 giây
  1 năm có 365 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận